Slider_05
Slider_04
Slider_03
Slider_02
Slider_01

GI?I THI?U CHUNG

T?i AARTD, chúng t?i tin r?ng b?n là nhà kinh doanh n?ng nghi?p t??ng lai, t?i ?ay bao g?m nhi?u v? trí, vai trò và kinh nghi?m khác nhau. Ngu?n nhan l?c và n?ng nghi?p ?óng vai trò c?t l?i trong vi?c kinh doanh c?a chúng t?i.

AART là m?t c?ng ty chuyên v? nhan s?, ?ào t?o và phát tri?n l?nh v?c kinh doanh n?ng nghi?p trong khu v?c Chau á – Thái Bình D??ng.

Cùng v?i nhi?u n?m kinh nghi?m v? l?nh v?c n?ng nghi?p trong khu v?c Chau á- Thái Bình D??ng, chúng t?i là m?t trong nh?ng c?ng ty ??c nh?t v? cung c?p ngu?n nhan s? và các gi?i pháp cho các cá nhan và c?ng ty ?? ??t ???c m?c tiêu c?a h?.

More…

加我們的微信#
现在在家养什么赚钱快